Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


BUREAVQv 
AMERICAN ETHNdLOmt 

1910 
VOL. XIV. NO. 8. MARCH 15. iqio. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten- P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. JS-. DAK. SINASAPA WAN WOYAKA. 

Belgium makoce kin en wanna 
waniyetu ota heehan Sagdasa 
akicita itancan wan heya: wama- 
pika qa sinasapa wan kici tio- 
wanjina waon unkan October wi 
kin en 1894 ehan fa; Father 
Emanuel eciyapi. 
• Heehan komaska qa koska kin 
okicize opapi esta, takn wakan 
sinasapa opapi kin awanwieaya- 
ke qa etanhan ikpaptapi kin ota 
hena oyaka. Qa heehan sinasa- 
pa kin he ozuye kin en wicasta 
wakan on. 

"Haw. cms, wicayaka; tohin- 
nina (scapular) wanapin cona on 
sni wo. He wocekiye taninyan 
eyapi sni, heca sni, eyepica sni. 
Witansna taakicita wokoyake ta- 
wa qa winyanyatapi wan taku 
icekiyapi iyececa, qa ayupte kte 
sni wanice kin iyececa. Nakun 
nistinma esta hecetuwanjica wo- 
cekiye eyayanka; qa nakun wo- 
teri en yaun qa ceyakiya oyakihi 
sni qais cekiyapi awacanni sni 
esta, okicize kin wiciwankam 
cekiyahan. " 

"Wicatancan kin en woikope 
etanhan okiya hecen yaka, he?" 

"Wicanagi en iyotan okiye do, 
cms," eya, tapi kta oape econhan 
woikope ki qa nakun wakansica 
ti etanhan. Ina onyanpi kin on- 
tancanpi woikope etanhan nakun 
eonhdakupi, hecen he onnagipi 
nakun woikope etanhan eonhda- 
Impi. 

"Taku hececa wanji etanhan 
inicupi yukan huwo ate?" eya. 

"Egypt makoce en waon econ- 
han hececa wan etanhan ema- 
hdakupi. Anpetu wan en akicita 
itancan om wawata, unkan owi- 
coran wan ataya toketu tanin sni 
wicaya, wanji eya, qa mazakan 
ptecena ojupi kin owasin on wa- 
kute; esta wicasta kin he bordo- 
kapi sni, qa is istamagonga na- 
'Ceca, naka hecen oncitapi iyecen 
;najinyankaci, eya. Mis wahuke- za onpi kiu wamdapika, wanji 
eya. Haw. wicayake do, tuwena 
iyeniceca sni, eyapi. Sunkakan 
mitawa takuna kokipe sn;; unkan 
wicasta kin he ikiyena ye kta 
okihi sni, tanrmirmikiya iyaye 
qa bosdasdan najin, qa pa kin 
iwankan wahukeza kin iyewaya, 
qa is isto ordateteya iyewaya 
esta cawapa owakihi sni ci, eya. 
Qa mis, akicita ateyapi kin eya, 
mis canpeskamakahde inawajin 
qa tanyan owotanna seececa tu- 
ka tukte en yewaya tanin sni, 
wakan seececa, tohinni hececa 
wanjina sdonunyanpi sni. Wi- 
casta wanjina unkutepi esta to- 
ketu sni ecan onkirapi naceca, 
eyapi. Mis mazasagye on awape 
kta kes isto kin ito kin is ista kin 
tomaketu tanin sni, qa ecaca iki- 
yena iyewaye sni. ' Ni iyaye he? 
wanji eya. "Ni iyaye be? tu- 
ktena kaes onparcipi sni ni iya- 
ya ci," eya. 

Onmanpi kin nakun Ate iwica- 
nonga he?" eya. 

"Hiya, inina manka ce, eya. 
"Tuka anpetu ton ana iyohakam 
Egyptian akicita wan taopi e 
owayazanka tipi en wanka e en 
war — Sinasapa opa heca. qa awi- 
cakehan ceyaya woartani ohda- 
ka, qa hehan Witansna onkita- 
wapi wocekiye tawa kin (Litany) 
he eye masi. Hecen wocekiye 
kinepekin econhan ake (scapu- 
lar) wanapin kin iiputaka ecee. 
Witansnaon kin nina wasteyada- 
ka he?" epa. 'Ecin to,' eya; nina 
wacinmakiyuza. Dehan e iwa- 
hnana tamaopi kaga, hecen wo- 
artani owahdake qa awamicicin 
kta on; tuka anpetuwakan nonpa 
naceca heehan taku wookitanin 
.tanka wanmdaka. Ospaye mi- 
tawa kin etanhan kitanna tokan 
imdamda, unkan sagdasa akicita 
kin sakpepi ecetu taku wipe owa- 
sin miconpi esta, (scapular) wa- 
napin weQon, qa Witansnaon kin 
cewakiya, unkan mazasu qa taku 
wipe kaesta wanjina imakartake sni, ce eya. Ikicize wokoyake 
wanjina de iyeceee sni ce, eye, 
qa ake iiputaka. Hehan akicita 
itancan qeya taku iwohdakapi 
qon sdonwaya. He wakanlianpi 
heca sni, tuka Witansnaon woce- 
kiye tawa kin he on hececa. ANPETU IHANKE KTE KIN. 

! "Heeiyatanhan hi kte, qa nipi 
tapi ko wicayaco kta." 

Jesus, Wanikiya kin Atkuku 
Wakantanka marpiya ekta etapa 
eciyatanhan yanke kin heciya- 
tanhan kuya hi kte qa nipi, tapi 
ko wicayaco kte kin he tuwena 
sdononyanpi sni, ecin tohan an- 
petu oihanke kte kin sdononyan- 
pi sni kin heon. 

• Tuwe ta eca hecehnana Wani- 
kiya itokam inajin, qa hetanhan 
woyaco wicaqu. Marpiya woki 
conze en yapi kte qa is wakan- 
sica peta oihanke wanica wicaki 
yuwiyeyapi kin en yapi kta. 
Wicanagi wan marpiya kin en 
tiiyorpaye kte kin tokaheya 
(Purgatory ^wicanagi wicakaska- 
pi kin hen ye qa tohanyan he- 
tanhan woartani cistina ikoyake 
kin owasin yuskapi kinhan ma- 
rpiya ekta ye kta. 

Tapi qa ecehankeya wicayaco- 
pi kin he anpetu ihankeya woya- 
co kin en yutokecapi kte sni; tu- 
ka oyate wicitokam akta yu- 
sutaui kta. 

Hecen token on ehake woyaco 
kin u kta he? 

Eya taku tona on anpetu ihan- 
keya kin en wicasta otoiyohi Wa- 
kantanka en oicazo hena owasin 
kicu kta. Eya unkina Wakan- 
tanka owotanna sni qa waonsida 
sni onkecinpi kta naceca. Eya 
hecetu seececa ecin Wakantanka 
taku econ kin owasin wanonya- 
kapi sni qa sdononyanpi sni na- 
kaes, qa nakun wicasta owasin 
taku econ kin sdononyanpi sni, 
qa wanonyakapisni. Tuktekten 
ota akihde tokan wicaonyasicapi, qa ituya waaionyanpi, taku tan- 
yan sdononyanpi sni kes ecen 
toketu keonkeyapi, qa ohakam 
tanyan sdononyanpi/eca ehanna 
de sdonwaya onkans hepe kte 
sni tka onkeyapi. He iyecen an- 
petu ihanke kin en oyate kin wi- 
citokam taku owasin jajaya 
ehnakapi kta; qa hecen otoiyohi 
token oran hecinhan wanonya- 
kapi kta, qa otoiyohi qa oyate 
ospaspaye onpi kin Wakan tkanka 
token waecawicakicon hecinhan 
hena owasin wanonyakapi kta: 
Kinhan hehan Wakantanka owo- 
tanna qa waonsida qa ksapa kin 
wanonyakapi kta. 
Anpetu ihankeya kin he en ma- 
ka oyatepi kin Jesus Wanikiya 
kin ohodapi kta. 

Dehantu kin wartedapisni, ya- 
sicapi, ostehdapi. Tuka anpetu 
wan u kta kinhan wicacankpe 
owasin Wanikiya en paksije kta. 
Owasin wakansicapi qa ti en on- 
pi kin ko owasin. Owasin Jesus 
Wanikiya kin en upi qa ohodapi 
kta, Itancan unkitawapi kin he 
awicakehan Wakantanka wowi- 
cak« kin ee kin yuotaninpi kta. 

Anpetu w r oteri kin he econhan 
sicapi kin hena token ranpi kta 
huwo? Tona dehan cansusbeca 
akan okatanpi yasicapi, qa oste- 
hdapi kin, heyapi kta: "Paha 
kin onkakarpa po." Tuka. hiya, 
awicakarpapi kte sni, sicapi kin 
istenwicayapi kta, qa tona wa- 
stepi kin nionpi econhan tukte- 
kten wicayasicapi qa sicaya wi- 
cakuwapi kin hehan woyuonihan 
tanka icupi kta. Sicapi kin dena 
wanyakapi kinhan wacinyeyapi 
kte sni, qa heyapi kta: 'Dena 
eepi e iwicaonrarapi, qa wawica- 
onbapi ecee qon, dehan Wakan- 
tanka cinca opeya wicaya wapi, 
qa wakan wastepi kin owicapapi 
kte. Qa onkiye wowicake etan- 
han naonsnapi, qa woowotanna 
iyoyanpa kin aoonjanjanpi sni, 
qa wookarnige kin ontiiyabdepi 
sni. eya ceyapi kta esta etanhan 
tokeca kte sni, takomni Wayaco 
kin itokam inajinpi kta. 2 SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA MARCH 15, 1910. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYARPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. 5. P.. 
PUBLISHER inc PROPRIETOR. FORT TOTTEN. North Dakota MARCH 19 10. keca he?" ake eya. ! na ptewaniyanpi 1_ 

''Heye srif%o, eya qes woceki- ! Moses Tiaokasin pte 1. 
ye opa tipi nacece miniyuwakan- Albert Walker " 1. 
pi yukan he" eya. 0-' Ho lecel inpetu kin le el wo- 

I "Han, cinto, miniyuwakanpi mnaye kin ake yaotainpi. Na 
de ota ye," Mary Ann eyar | hehanl anpetu wikcemna topa 

"Janjan ohnaon kin he makauj kakis onkiciyapi kte cm el, oina-: 
wo,' ey ; a, hecen napiyayuskiyapi, I jin wocekiye,..ecoripi kte cin he 
"Wocekiye wowapi kin%e mici- ' Chas. Redhorse, na onman ins 
cau wo. akes eya. | Henry Ashes ee. Eya okolaki- 

Taku token econ kte kin Mary | ciye kin onkotapi sni tka hehan 
Ann sdonye sni tka, takeye ka- 1 Agency itanunk onqonpi heon 
pin qa ake kahi. ! nonpapi .onman hutapatan skan 

Hehan Dennis rainiyuwakanpi I kte na onman waziyatanhan skan 
kin on kinibanyan cansusbeca kte. Mitakuyepi, anpetu wikce- 
aicicage, qa . napsf&rni wocekiye mna topa na hanyetu wikcemna 
wowapi- hduhe qa napsanni is topa kin el Jesus akiran na kaki- 
sipto on wacekiyapi yuhe. qa cam ' je cin he onkawa'cinpi kte cin he 
peskamakahde inajin qa deceh- oyakapi, na heon taku wanjigji 
eya. , r I wasteonlakapiT kin ito he icon- 

"Miye, Dennis Ryan icisniyan j nan onaunkiciptapi kta onkawa- 
ecamon, qa Swartz tado owaste cinpi kta'waste. ~Na hecelrie ka, 
ka ecee ope wieaton, qa miye e Jesus yamni akikle,, .wawiyutan 
tapi ecee tiWahe : ''mitawa v -opewi- ' eciyapi tuka beonkiyepi on he- 
cawecaton manke kin dehan wa- celpazo kta clnee onkokiyakapi; 
cinmakskapa, qa he miniwakan: Na hehanl owasin he el woceki- 
mdatkan ecee kin hena on hece- ye econqonpi kin el ; onkiciksu- 
ca; heon etanhan det.ahan ni wa-;4yapi na, wookihi wanji qnkidapi 
on kinhan spuyapi wanjinakaes kta, na neon to^ata ake wanonki- TADO O WASTER AQAIS TAPI 
CEGUGUYAPI. 

Wicasta wan Dennis Ryan eci- 
yapi, Pittsburg en rtani wicasta 
anpetu sakpe rtani nakuns isa- 
kowin he ko rtani ecee. Owan- 
kayujajapi anpetu en wakicica- 
jujupi .unkan Herr, Swartz eci- 
yapi wan miniwakan tipi ehde 
kin etkiya qa timahen iyaya un- 
kan miniwakan tipi hde kin he- 
ya: '"Haw, token iyonipta hu- 
wo?" eya, unkan-tanyan ce, eya. 

Onge datke kta? huwo?; -eya. 
Hecen haw, eyeqa- onge yatkan, 
unkan hena tona icicazo~he?eya. 
Unkan wanna wariicicajujupi he? 
eya. Haw. miyeciyuspuspu oya- iha-imakartake kte'lni. Ateya- ciyakapi kte cin ee. Tona iyotan 
kihi he^f eya; unkan r haw. cteto, pi, Cinbiutku.'-qa Woniya Wakah waonrtanipisa kin hena iyotans 
eya. Mazaska napcinwank san- ' caje kin on; hecetu nunwe." eya. lehanl iyopeonjjv^iyapi kta, 
pa kaspapi nonpa ce, eya. ' I Be wicowoyake wowicake na- 1 Owasin SI. : Joseph okp^akici ye 

Eya DennisiyOkipIke: snitkaqu kaes waniyetu zap-tan' iyohakain ;kin wp.waste : na wopwotanl^ on 
qa onma4kiCiyaye kin hena kicu. 1 Dennis woiciconze kage kin de Jesus pnkicipi en -nun we, . Hehan nakuft tohakiai ota : sni J. H. Wahauankayapi. KYLE; 5, D:- Feb. 18; 1910; 

Potatoes. 

St. Joseph okolakiciyd apiki- okipa, qa Pittsburg ojf-onwe kin 
o^m i^ : v ,-,.-, n-;^.,'t. — , Q*j$@. -. ;: ■..-.. • ; ■ n -.!•-> kiptian.tipi 

i kta,.qawi-. 
;: ■ .. a rGa-,.hehan^tadt) ydikkife&ii:. ^^oim^a ,,en : idadapi; 

tipi en hdi qa haranna ; a'np'etit qa ; ' eeonhan afipetu^uzaptan sni. 

wakan kta ^lebnfiaku tado ope^:eltatitanhans,.tudo owasteka ce: ! y UR i pa-lena itancanpi, 
ton kta cin, tuka wanna mazaska guguyiapi-oyaiiinapirk-t-a, r qa,.vlMri- -Albert Redhorn itancan. < 
tonana ikiciyaye qa tuktewasa- ksina.^a wicincana ko ayueorooya -ip^nk 1 : ■•■■■■■ -" okihe'' • 
kena he bxieton dm unkan .tapi:'ihduzapi,qa wayawayapr^^^ . '' wowaoi ka<^a-. : ■ 

tkeutapi yamni kinhan' tiwiafo&- cadakapi kta, unkina hien-a ~9en'i<p eler Bear mazaska awanyai;a : , 
tawa kin he iyeha.kecapi r kta iy'U- ms Rya.n'eciya.pi qoftlienacinea. ' Antoihe Redhorn iapi awatryaka-. 
kcan. Ehahtima rein iMf. Swarzff' - Herr Swartz ..is nahanrcinena | Albert' Redhorn wocekiye eya. 
tin hiyu unkan Waucake heya: miniwEekan tipi hde qa . tonfe- wi- ^ y t Joseph ataya wokuje aw.an. 
Tado iyota% owasteke cirl''''tan tkotkokapi kin taku .econ y^k-ei.-g^ 'Whitefeather w-aoaha vuha. : 
kin hen ka ! tkeuTapi toin wacin kin akibdezapi:'sni iiin liena . na- 1 Q^ a Whitefeather na'PeterOB: E. ; 
ce, eya, unkan ; haw. tokesta' iianrcin en ■ya.ynlv.&iurqu tpnana ! g ear '."cliitleWL. Francis Afraid 
wancaim in i ekta onkayapi kta abdezapi kin hena.AAteyiapi.sCjW of left hand tiyoo l awatvyaka; i 
ce, eyapi. '■■ [-hi'n.tku qa iVYoniya Wakan- caje 

Swartz mazaska wowapi opehe Win on, ta:imOicihipi;kkiabdezap:. 
wan icu qa kajuju erpeye qakin-*— . ■ _ : o , ^ . - rj^^ r 

hda. "Unkan Dennis ayu'ta najinj r c . -y\ TES X ft 

qa ecen kinhda unkan dote en.| -., -■' ^.^ ,-;,/■;■* ^^ ->,v ■' 

taku naotins au seecece. Swartz Inyanboslata oijiniciye :i §l.ari : . 

tado was:.e:tiwahe opewicakica'Mian Chas. Halsey O^a^m^vpmni. 
ton qa cincv ;; owasin ayucoya ciye kin en wamnwvt; i na lena 
ioduzapi qa tahyan-ti.: ecan Den- wPokiye lvicagapi.p-- ., 
nis iye tiwah^'kin 't'i'pi opewica- Eugene Ha^vkbear;.., 
kicaton, q T a' cinca owasin tanyah Charts Ta'^e tiie gun 
ihduzapi sni. 'Jas Egna ■•-•■ ; , : ..- ; 

Qa hena 'to we kiciea-juju huwo? I Wa. Martin 
ecin tapi kin ehdakil qa-'hdinapa ' Jerome Akicinila --,, . 
qa awacin tiyataki'ya-h'idar-> • 'Ml -BJa^ckcloud 

Timahen kin unkan' taku r ' awa'- : Prank Martin 
cin see6ece kin he" t'awicu kin Matt. Okah ;i , . o , 
okarniga, -, Dennis owanka kin Sam. Brown 
ekta timahen^ 'kinhde qa.,.he.va: ' Felix Blackcloud 
"Mary Anp!" t §ya.."Unkan Den- 1 Francis Blackcloud , 
nis taku, eya. li ito itato uwo,"i 
eya. Hecen Mary Ann ekta i. | .Jas Redfish -2 bx. crackers,! 

"Miniyuwakanpi onge timahen case tomatoes, 
tukten yahde he?" Dennis eya. ' Eugene Hawkbear one pipe. 

"Itancan onsionda miye! taku Jos Blackhawk 5 bx., crackers. , 
eya qes winitko sni naceca kin- 1 Francis Madbear % bx.. 
hans," Mary Ann eya. "Toni- Frank Walkingcloud 3 bx. " HARDINGROVE, S. D. 
Feb. 18, 1910. 
Mitaknyepi, le anpetu kin el 
woiypkisice tanka wanji awaki- 
pa. / Micunksi, Catherine Acts 
the bear makite, Feb. 13, 1910 el 
hinhanna iconhan tokeca sni, lila 
iyuskinyan on. ohinni oiraya can- 
tewasteya on; wanna rtayetu he- 
hanl onknahela wota yazan wan- 
ca kes tonwe sni na ceya okihi 
sni, taku owasin oicihi snihinkla 
hecel tokel owakihi kluha w r a- 
skan, hece wanna micunsi slol- 
wakiye hecel lila cante masice. 
Ohinni Wakantanka weksuye, 
hececa esa takula miye el owa- 
kihi sni : . Wanna hanhepi ekta 
5 o'clock hehanl micunsi tonwan 
asni kta kecanmi wakilkiirpaya 
akna oniya kin tankal klicu he- 
hanl miconksi tecirila on tokaca 
mayaknayan huwo? Micunksi 
iramaya kta sni ye lo. Eya ceya 
owamani toha'nl t'ima wakliyacu 
hehanl micunksi tawokoyake 
wanji wanblaka eca wancakes 
ceya ; iblable lo. Unkan anpetu 
yamni ceya micunksi owakile esa : 
hece iyewakiye sni ceyapi. on 
takula owakihi sni: tokerci on 
can tewmstey a waon . kta owakihi .• 
snii Hehanl Jesus oiye wanji 
weksuye: "Hoksiyopa el maupi. 
kta- •iyoAvin.wic.akjy.ap.Q..;' .eye on 
•he. weksuye on. helianl. mitawa.T 
cin on ■■ tanka. selececai; v Micun-.; 
ksi iteokage na -taw.okOy ake hena 
wanblaka: esa, ,,hehanl :wacin.taa- . 
ka bluha. Tona Eyanpaha la ; - ; 
wa'pi kin wocekiye on miksuyapo, 
Fran k, Acts the. bear. . U*ii $ 1. 00. 

1 00 

is 2 °0 
1 00 
5 00 
2. 50 
1 00 
, ,1 ,00 

$15. 50 St.. Mary Okolakiciye Kin\ " 

,; j Mary H.prncl,p.n d itancan. 
>lary Kedh t prn okih.e, v 
Esther Sitjf^g u.p >yow.api kaga 
M a 1 1 y ; fH or ae.lpud. w o ce k i ye ... eya.. 
Est'hf^j.Sitt.i n,g l}p, v ,i ay i a wan'ka. 
Cla ra ^Vl.raid of. 1 e^band ,ti y opa 
'awan^aj}.^;; Mary. Redhorn wa- 
pa-h a y w ; ,h a .• . Lu cy ^el 1 o wh prse 
wo k a ge ge a w a n y. a. k a . . Agnes 
Whitefeather,. wpinaaye. 
M.stry^ .Si;ttingeagle r na. Lizzie .Fast, 
horse, o.kliklep-t 
Qyas-in qantewastey^a nape ciyu- 
zapi . Albert Redhorse. 

CANNON BALL, N. D. 
Feb. 23, 1910,.. 

Inyanwakagapi opeya Hantesa 
pmniciye apiyapi. na lena oitan- 
can wicayustanpi. 

Mary Iron -road itancan. 
Louise Hairychin wowapi kaga. 
Mrs Little chief mazaska awan. 
Agatha Crowghost wokagege 
awanyaka. Louise Hairychin. ■ WAKPALA. 
OA:KCRELK, S. : D. Feb. : 1^9, '10. 

St. Joseph. okolakiciye itancanpi. 
; Tat.epinani itancan. 
Nick Cadotte pkihe. 
Agiila wow*api kaga. 
Joe Matoiglamna mazaska aw.an. 
Tjokalfteaapi awanyaka. 
F. Wankican tiyopa awanyaka. . 
.Paul : Hew.anbli na Hecanraka 
vsjayazan awanyakapi. 
Herakahpwaste na Jijika wa- 
kpamnipi. c Iskahula wapaha yu- 
ha: Igmunonjinca woivahokon- 
k i y e ,nu ; k.]. es k a r o,ta n a H er a k a b,6- 
tanka wikliLklapi. ..Hoksilamaza 
wicakica&]a. 

St. Mary's Oitancanpi Kin. ..• 

Ziziwin itancan; 
Oyurpewin okihe. 
Lizzie Yellow wowapi kaga. 
Sallie. mazaska awanyaka. 
Piyaicagewin Wapaha yuha. 
Ptesakinajinwin wokagege awa. 
Sitomriiwastewin ha Lizzie Skin- 
ner wayazan awanyakapi. 
Hitunkasanwin na Kiwinyan wa- 
kpamhipi. Iyatanininwin na 

Yurpewin wamnayanpi; 
Tasunkeskawin tiyopa awan'ka. 

Lena wi akenom Wakantanka 
el rtanipi. Nitakolapi wa'nji 
MatOocinstca. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA MARCH 15, 1910. 3 White Thunder Creek, 
WOOD, S. Dak. Jan. 30. '10. 
Mitakuyepi. 

Eya lehanl waniyetu 
kin opta wokagege qon econpi 
sni ca heon taku wanji el epin 
kta wacin ye. Wakinyanska wa- 
kpa el wakanyeja. opawinge sam 
wikcemna sakpe tipiwakan cola 
unqonpi ca inihan sni wicasawa- 
kan wanji el hi can wicokcota 
yatapiwakan unkicupi, heon wa- 
niyetu kin opta wicasa mitawa 
kin kici tokel okihika Wakan- 
tanka wacinunyanpi on wokage- 
ge econqonpi. Heon owinja za- 
ptan, ipahin akarpe nup na ijan- 
janglehe qon heca na si aklehan 
ca heon omniciye tipila wan lila 
unkicisicapi kin heon hena on 
wiyopeya unkagapi-. Hejn etan 
St. Mary omniciye kin wowaho- 
konkiye wanji cicupi kta wacin 
ye. Eya mitakuyepi, winyan 
omniciye yaunpi kin woitancan 
luhapi kin hena yuha wosla na- 
jin wacinpi; hececa kin nitomni- 
ciye kin tanka kte. Winyan 
omniciye luhapi kin bliheniciyapi 
kta ca heon epe. 

Wicasa mitawa kin kici Wakan- 
tanka wacinunyanpi kin heon 
St. Joseph omniciye luhapi kin 
hecel awacannipi wacin na heon 
waklaotanin ye. 
Owasin nape cixuzape. 

Maggie Roubideaux. SHIELDS. N. D. Jan. 28, 1910. 

Eyanpaha. 

Pahayamni sinasapa 
okolakiciye onpi inn el koskala- 
ka Haskel Ziticalawanbli, Geo. 
Akicita na Henry Cankleskasapa 
lena yamni sinasapa wocekiye 
lecala teca opapi. 

Henry Black -hoop qa Annie 
Onehawk kici wakankiciyuzapi. 

Chrles Dogskin qa Laura Big 
Head kici wakankiciyuzapi. 

Louis Santee qa Cecilia Red 
Pox kici wakankiciyuzapi. 

William Smith qa Cora Spot- 
ted Bird kici wakankiciyuzapi. 

John Wable qa Nellie Iron 
Shield kici wakankiciyuzapi. 
Lena owasinla Father Bernard 
Wicakiciyustan. 

Louis Santee. weksuye na lehanl omniciye tipi 
wan on mazaska rnnawaye na 
wicasa wakan unkitawapi kin 
lecel caje unqupi; St. Leo eya 
caston. Ho heon Wakanfcanka 
omniciye unqonpi kin he el wa- 
mnayan makagapi, na heon iyu- 
skinyan ecamon. Na he el hunr 
sil amayuptapi esa wowapi wa- 
kan taku ke kin he on taku epa 
wacin sni, tokesa slomakiye kin 
on el icanl cantemawasteye. He- 
on mitakuyepi, nis eyaheyeksu- 
yapi kin etanhan taku sica aya- 
kipapi kte sni ye, na inisicapi 
kte sni ye. Lecel on hepe: He- 
on etanhan iye kici rtaunnipi 
kin iyecel nakun niyepi otunya- 
rcin Wakantanka tawaonsila kin 
iyacupi kte sni. — Cor. 6, 1. 

Ho hena on wacintanka we- 
cun we; nakun leaa awacanmi. 
Inyan. 3. 9. Matt. 7, 12. Mita- 
kuyepi lena lawapi na on wacin- 
tanka wacinpi ye- Tona St. Jo- 
seph na St. Mary oyapapi kin 
cicapi. 

Tona wamnaye el wicawai na 
iyuskinyan maqupi kin lena eepi. 

Father Vogel $2-00 

Carl Jackson 25 

Peter Bulleagle 25 

M. Own the bear 10 

Oansliwota 10 

James Fish 05 

Robert Step-tail 10 ST. MARY OKOLAKICIYE. 

Mary P. Man itancan. 
Fannie S. Ice okihe. 
Rosa L. Thunder wowapi kaga. 
Maggie Warbonnet mazaska awa. 
Alice Black M. Sheep wamnaya. 
Sallie B. Moore wokagege awan. 
Lizzie L. Thunder, Mary L. 
Fighter, Mary Warbonneb, Su- 
sie L; Thunder, okliklepi. 

Wocekiye nitawapi el oneksu- 
yapi wacin. Mtakolapi wanji, 
CLARK L. THUNDER. Hardingrove, S. D. 
# ST. LEO'S CHURCH, 
Feb. 1, 1910. 
Mitakuyepi. 

Lecala hekta omaka 
qonhan sinasapa kokolakiciye 
unkicagapi la ye, na onsiya omni- 
ciye unyuhapila tka tanyan iyo- 
unptapi wacekiye " wicasa wan 
unqupi kin lila bliheca canke lila 
tanyan waonspeunkiyapi, miye 
kin le hekta otohanyan okolaki- 
ciye owapa esa takuni awableze 
sni ye, yunkan letanhan piya 
iyayapi iyecel mita wacin ye; na 
wawohokonkiye unqupi kin ota Winyanlutawin winorcala 25 

Alex High-hawk 10 

Isaac " I 
Johnson ft ak3 

William Little Dog 10 

Guy Buffalo 10 

John Chasingeagle 25 

Eien Ptesanwin 05 

Rose Wakankoyakewin 10 

Mollie Nataskawin 15 

Annie Grouse Running 25 

Henry " 25 

Carl Jackson 15 Frances Jackson 


25 


Mollie Bulleagle 


25 


Ida 


25 


Elizabeth Turtle 


25 


Andrew - "' 


25 


Wasicukte 


25 


Marella Tusweca-oyatewin 


10 James Nonpa-iwicacu . 10 

Charles Jactrson he wacekiye 
wicasa unkitawapi kin tanyan 
waonspeunkiyapi na etanhan le- 
na icage. Iyuha mioante on nape 
ciyuzape. 

Frances C. Jackson. ' OUT MEAT, S- D. Jan. 28. 1910. 

White Horse Camp St. Joseph 
okolakiciye apiyapi na lena woi- 
tancan wicayustanpi. 

Bravehawk itancan. 
Leading Fighter okihe. ! 
Clark L. Thunder Bible H. yawa. 
James S. Ice wowapi kaga. 
Charles P. Man mazaska awan. 
Robert L. Thunder tiyopa awan. 
Jessie B. Hawk iapi awanyaka. 
Black M. Sheep, Luke M. Face. 
Jacob L. Thunder na Albert 
Black M. Sheep, okliklepi. BULLHEAD, S. D. Feb. 3, '10. 

Mitakuyepi. 

Hekta October 1909 

heehanl St.' Josepn okolakiciye 

apiidyapi na lena oitancan wica 

glarnigapi. 
Geo. Cetanknuikinyan itancan. 

Michael Orlogeca okihe. 

Sam G. Eagle wowapi kaga. 

Michael G. Eagle mazaska awan. 

Win. Matoluta iapi awanyaka. 

Geo. Nelson wapaha yuha mini. 
J Geo. Cetaiiyanke wawahoivon- 

kiya Wm. Herakawanjila m a- 
(yazan awanyaka. Geo. Matoka- 
Ula tiyopa awanyaka. 
S George Irondog ' wicarapi awan. 
'John Shavebear na Albert On- 

yannapapi, wikliklapi. 
JFred Otdeska, Joseph Village- 
centre wakpamnipi. 

James Village-centre wicakasla. 

ST; MARY'S" OI TANC AN PL- 
Annie Olowaupiwin okihe. 
Bess'e Tasunkeokiyapiwin wo- 
wapi kaga. Agnes One-elk ma- 
zaska awanyaka. Lucy Sikicu- 
wio. wapaha yuha mani. 
Mary O.delutawin wayazan awa. 
Mary Uncagelutawin tiyopa awa. 
Miss Hawk wokagege awanyaka. 
Susan Tacankuwakanwin. wa- 
mnaye. Agatha Wastekliwin na 
Mary Wanblisunwin wakpamni- 
pi. Miss DeRockbrain tipiwakan 
awanyaka. 

Maka akan Woniya Wakan, 
Wakantanka taw T ohosiye' el wica- 
hi kin iyohakam makoce owan- 
caya iyayapi na oyate kin waho- 
konwicakiyapi Jesus waste kin 
tokel econ wicasikin iyecel econ- 
pi kte na St. Joseph waste na on 
wiconi unman kin ohiiciye he 
iyecel St. Joseph okolakiciye kin 
Wakantanka kicirtanipi kte, 
iciti St. Joseph oran kin ecel 
econqonpi kin niunkiciyanpi kte 
na Mari marpiya el wowitan iyo- 
yanpa el tancan na nagi wanya- 
kapi yunkan lila iyuskinpi. He 
iyecel St. Mary omniciye kin 
taucanxn, nagipi, ta wacin ocowa- 
sin Wakantanka el rtanipi kte. 
na ohinni tanyan unkikluwiye- 
yapi kte, tohanyan maka akan 
unqonpi kin hehanyan. Na ma- 
rpiya ekta etonwan maunnipi na 
maka kin le unkakiktonjapi kta 
na woartani kounkipapi unpikte 
na Wakantanka taku tawa kin 
el wowiyuskin unyuhapi kta; he- cen ohinni wiyeya unqonpi kte 
na iyuskinyan rtaunnipi kte. 

Wocekiye ehapi can unyeksu- 
yapi kta. Cantewasteya nape 
ciyuzapi. Nitakolapi 

Stephen Eaglepipe. 
Catecbist. CANNON BALL, N. D. 
Jan. 30, 1910. 

Eyanpaha iyacupi kin mitako- 
dapi; Inyanwakagapi en St. Jo- 
seph qa St Mary unpi, wanna 
wocekiye honke sni aye do. He- 
on mitakuyepi, hena wocekiye 
on onyeksuyapi wacin. Maka 
akan Jesus taku iwahounyanpi 
kin unkawacinpi sni. Okodaki- 
ciye kin he Jesus unkicagapi, 
hecen anpetu qa hanbepi kin hena 
owasin onkduwiyeyapi kta on- 
onsipi 

Inyanwakagapi ed dena tapi. 
July 5, 1909, Tatankasapa. 
Aug. 24, Sintecunwintku wan. 
Sept. 18. Otaapapicunwintkwan. 
Dec. 4, Najinyanpi cunwintku. 

Mitakuyepi, hena wocekiye on 
onyeksuyayi wacin. Nitakodapi. 
Valentie Struck Many. CHEYENNE AGENCY, S. D. 
Jan. 28, 1910. 

Tona.Eyanpaha lawapi kin. 
Mitakuyepi. sapa wt)cefciye opa. Sunkakupi 
nom nakun tankakupi nom wi- 
cayuha. Hena topa, nakun atku- 
ku na hunku ehani sinasapapi 
sni, tka hekta anpetuwakan etan- 
han tiwahe ata wocekiye unki- 
tawapi opa. Wicasa kin Benja- 
min Lee, (Wicaparota) na win- 
yan kin is Nora Wioteriwin eci- 
yapi. 

Milahanska makoce el tona Si- 
sapa opapi huwo? Owayawa tan- 
ka akeyamni sam iyaya. 

Milahanska makoce el tona Si- 
naska opapi huwo? Owayawa 
tanka wanji sni. Nakun Ogle- 
kaceron wocekiye owayawa tan- 
ka wanji sni. 

Mis Jesus toie wicawala, heon 
etanhan mis Jesus tawoonspe 
bluha kta na ogna waon kta wa- 
cin. 

^maska tawoonspe hanke Je- 
sus tawa tka hanke is Jesus ta- 
wa sni; na Sinasapa tawoonspe 
ata Jesus tawa; mis he sutaya 
wicawala, heon Sinasapa owapa. 

Mitakuyepi, Smasapa tawoo- 
pepi oterika, ogna onqonpi unk- 
okihipi sni tka. He wicake hwo? 

Hiya wicake sni. 
Wicasa wan, he wicake yukcan 
ehantans, iye woope wan iparya 
okarniga, heon etanhan ipar- 
ya yukcan nakun iparya woglaka. 

Iyuha cantewasteya nape ci- 
yuzape lo. 

John Zitkala Giqala. 
(J. Vogel.) SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA MARCH 15. 1910. FT. YATES, N. D. Feb, 6, '10. 

Eyanpaha. 

Inyanboslata el omnciye 
tanka kte cin on etanhan Inyan- 
wakagapi oyanke kin el, Jerome 
Oranyukena wamnaye na lena 
okiyapi e blaotanin kta wacin. 
Omniciye woilitaka wanji eya 
tohanyan unkokihipi sinasapa 
North Dakota itimahel unpi kin 
wicaunkicagapi uncinpi na heon 
tuwe keceyas omniciye kin taku 
wanjigji i waste kta oyakarnigapi 
kinhan, heon ionsiunyalapi wa- 
ste, na Eyanpaha el laotaninpi 
kinhan pilaunyayapi kte. Na 
isanpa okolakiciye wanji nakuns 
iwaste kta keonkecinpi. 

Lena omniciye tanKa yuhapi 
kte cin on okiyapi kin eepe lo. $ • 25 
25 
25 

1 00 
15 
15 
50 
25 

4 00 

1 00 

51) 

50 

59 

50 
50 

oO 

1 '25 

'25 

1 '2o 

■lb 
I 00 
i 25 
1 '25 I 00 Matowitko 
Kangi waste 
Waciwicasa 
Geo* Wanblicinca 
Hunkanupa 
Makoyate 
J. B. Mulhern 
Hunkalutawm 
Itancanakliwin 

TasuuKei.onpa 

Wanblioupilutaw in 

Pankeskalutuvvin 

WanbLohitika 

Mazakan 

HunKalutawui 

Tasuukeiuta 

HeraKassa 

Anpetuwakauua 

Samuel TasunKe^ranko 

TasunKeiuta 

A. C. Weils 

Makoyateiuta 

Matowatmj yau 

Win. KangibiuKa 

Biily Muilaeru. 

MatokiwauKa 

Kliskawicaqit 

Marpiyawasie 

lstagiwm 

Geo iStriKes Alauy 

liicK 

Ocinsiea 

Tanyau.eagewiu 

Geo. Kiyeiaiiucepi 

Hintoakh 

ZiDtKatopa ' 

Warpan.cd olewiu 

Herman W..iKtsanKa 

Najmyaupi, ciuca. 

WacanlKiyewiu 

Mrs. ParKii.s 

Valentine Struck many 

Mis. Van Soiea 

Hosnawiu 

Zittsatopawin 

Su nice win 

Wi carpi tanka 

HoKsinawaste 

Hanteluta 

Marpiyakinyeyapi 

Hunkahoksina „ 

Iwankanluta, cinca nom 

" " tawieu 
Tasunkehinzi 
Mrs, Vansoien 
Mrs. A. Parkins 
Miss L. Vansoien 
Michael Boshmaier 

Hecel ataya Omniciye tantanhan 

worn n aye kin 46.20 

Tannila ins womnaye yanke cin 48.92 

Witaya wana lenakeca $95.15 

Wica tawomnaye kin eceela he- mnaye kagapi kin ins eya klao- nir unwacinpi waste ke lo. Na- 
taninpi kte lo. Hehan ins lena nan wicasa wakan iciwicaunkiya- 
waikceya kicunpi kin eepi. pi kinhan ounkiyapi ktaiyecetu, 

Igmonhanska, ptewaniyanpi 1 omaka owasin he woecon kta na 
Valentine S truck-many " 1 tohanyan oyate ni kin he wankin 

Hattie Wankicu 1 kta key a wahokonunkiyapi kin 

Jennie Gayton, sina 1, canto,] una. taku ca kapi hecinhan wanjigji 
Iwankamlutaaguyapisakabxs. 5 ecin el ahiuntowanpi wasteke lo. 
Sunkawanjila " " "1 Sinasapa TawoceKiye, taku ikce- 

Hekta wi kin el hankeyakel le- ' ka kin waapatan kta hecinhan 
eel womnaye yelo; toksa ake on- woirake lo. Na wasicu oyate 
manpi kin ins tokel womnaye yanke cin heyapi km yawapica 
kagapi kta otaninpi kinhan blu- sni, unkan hena koska ota wo- 
otanin na yuwitaya tonakeca kin ' cekiye etan wicayutokanpi. On- 
ake nayaronpi kte lo. I kan ito wicasa qeya wocekiye el 

St. Joseph okolakiciye apiki- oyapapi kin hena niye nitawa- 

yapi na lecel woitancan yuhapi. cinpi, na nasu nitawapi on taku 

Na eya wicasa oyasin tawacin ■ wakan wicayalapi. Ho hecetu, 

tawa kin he wastekilake oninni na onkis kosKa unqonpi kin lena 

tka hehanl okolakiciye wakan el hunr tokanl taku iyukcanpi on 

unqonpi kin woope el yu&e, kin- hecetu unkicilapi na on ounpapi. 

han hena ito ohinni unkiksuyapi Unkan lehantu kin wanjigji lye 

kte. Eya woitancan kagapi km ta wacin tawapi on iklukcanpi na 

na omniciye econpi kin en woope oceKiye toKca ekta onpi. Ho le 

kagapi kin he wake. Eya nakuns wognaye kin cistila he? Iho mi- 

taku wakan wicaunlapi kin, ta- takuyepi, le el woa wacin ieitokca 

woahope kin ohinni kionkaksapi kin ota yanke. na onspaspa wo- 

tka hehanl omniciye kte kin ta- wiyukcan kin akiyecel wanke. 

wosuye toninnar lyotans ecetu ' Heon mitaKuyepi, taiai wan epa ! awacin rtaunnipi ye. Tokiyatan- 

sni; caiike owasin wana ecel wa- J wacin. Omniciye wanji unyu- | han tuwe hiyu qa taku uncinpi 

ktapi na woope kagapi qon hecel hapi canna wicasa wan woklaue ' unkan ounkiyapi kta cin wanica 

ins he owa yanke, omaka can ta- 'cinhan, toran kin heci kiksayal.ye. Tuka unkiyepi wowacinve 

ku waste wanji iyeyapi na icar- ' nanke kte sni tk i ta wooklake Kin ! unkitawapi kin on wicakeya rin' 

yapi, he ins eya le lyecece oko- ' he el iyukcan uayariKapi Kta ' rtaunnipi uncinpi. Hecece cinhan 

lakiciye wakan kin le, tka oukis waste, na iye qon he ogna oran- itancan unkitawapi kin onsiun- 

lel omniciye onqonpi km sa'm yan wan ko unKablezapi kinhan, kidapi qa taku uncinpi on rtaun- 

hunke sm ayin na kui ye kin ne wanas he tuweni wo wiyukcaii ta- ! nipi qon he eciyatanhan unkoki- 

wake. Mis kahans aimiklusKe- wa Kin waste sni unkeyapi kte. ' hipi kta, wicaundapi ye. Unkan 

ham kes ecanl wanji sna omaka - Ino mis he ogna waanagoptan mitakuyepi, he iye rce unkokihi- 

can hutKa tokecaeKta aicagacan kta iyomakipi, na heon tawacin pi ye, qa heon etanhan dehan 

kluskepica sni ikoyaKa can tawa- awanunkiKlanapi kta kepe lo, anpetu wakan owasin tipi wakan 

cin mahunke sni Kes, mitakuye- mis hecela kluz waun ececa yelo. teca wanji en wacekiye onkipi 

pi mita wacin kin klus nawajm. ' Eya wasicu om mis waon kin an- ecee ye. Unkan tipiwakan teca 

Taku wakan wicalapi kin he wa- petu wanjigji tawacin hunKesni wan den icage kin he St. Mary s 

u ^,ste, woowotanla el awicahi; on- maye kinica ye lo; wocekiye km okodakiciye nape taw T apietan nan 

°lkan he unkokihipi kinhan wo- hena ikce oyate ni on Kin el wo- ye. Heon etanhan WaKantanka 
25 VEBLEN, S. D. Feb. 4, 1910. 
Eyanpaha. 

Sinasapa okodakiciye 
okaspe de iyotan ospaya cistina 
heca qa nakun inseya inahe den 
unyakonpi iyeuncecapi; esta Wa- 
kantanka onkicipi on e wicaun- 
dapi qa wana omaka ota he ohna- 
yan rtaunnipi ye. Onkan St. Ma 
ry okodakiciye wan den icage ye. 
Qa winyan tona St. Mary's yata- 
pi unyanpi kte qa tawacin qa 
oran ko ohnayan naunjinpi qa 
rtaunnipi kta uniciconzapi ye, 
qa anpetu dehanyan token un- 
yakonpi qa toiven rtaunnipi esta 
akabe okodakiciye tonakiya ya- 
unpi kin onayaunronpi sni ye. 
Heon ito mitakuyepi, dehan un- 
kis token unyakonpi qa token 
rtaunnipi qa Wotanin Waste 
ayapi wawounkiyapi hecinhan 
onayaronpi wacin ye. Sisseton 
en sinasapa OKodakiciye unqonpi 
kin akodakiciye tawa i?iya heun- 
cecapi ye, naKas tOKen unkoKi- 
hipi nina wacinyan naunjinpi kta l!5 

50 

2 U0 

1 UU 

1 00 

50 

50 

o0 

oO 

50 

50 

1 00 

5 00 

i 00 tawacin wicanunkin kte sni owa- 1 
sin eya epe lo; km nena koska 
ota el wicalapi. j cante waste wan marpiya wowi- war^vala kta itu iksam niyiye lo etkiya wopida qa wowiyuskin 
yuskin el yanke e he wanunyan- eya maimwapi. Eya tukie ogna omajuna ye. 

Dehan wanna ake Ash Wed- 
nesday en unyakonpi kin onpiya 
wasag onkiciyaDi kta awaoncinui 
Ho mitakuyepi, lena inse taku ye . MaKa akan wawiyutanve 
sni tKa taku waican wicaunlapi. kin nahanrci wanjigji iliaktava 
^awowicala kin onspa el ece e se unyakonpi heciniian hena unh- 
;ecartaka hecinhan, takuni sni ayU stanpi kta e on etanhan Je- 
kecannipi eyas ayablezapi kinhan sus . un kiyepi on kakije qa te cin kapi kta. 

St. Joseph Oko. Itancanpi. 

Akicitanajin itancan. 
Prank Gates okine, 
Baptist Pierre mazaska awan'ka. 
J. H. Buffaloboy wo^vapi kaga. 
Prank Bullhead lowan itancan. 
Philip Okute iapi awanyanKa. Tokaole, Claude Purin na Jack Wahlakapi kta vVacai - na heon he awicakehan awauncinpi kv«, Treetop wayazan awanyakapi. hepe lo. j . J5 Akicitaciqala tiyopa awanyaka. ' Ho mita wacin sni on taku wa- wadake ye. qa ihduwiyeya unqonpi r\ectia 2 00 
l -25 
1 00 
1 00 

1 00 
25 
25 
25 
70 
25 
50 
50 
25 

2 50 
2 50 
2 50 

50 John Crowman. Jerome Stand- ^^n wicalapi qel waon, na he mi- 
ing Soldier, wikliklapi. | tawacin kin ciciyur mpi wo wic ,1 1 Hekta October wi kin heehan OranyuKena SanioyuKse wicara- kin he SJt aya miciyanka; kin lie/ St. Mary OKodakic ye apiKiyai i 
pi awan'Kapi. ohinni tokata avvacanmi na he ' <1& dena oitancan wicayustanpi. 

W AH AC ANK A Y API . FT. Yates, N. D. Feb. 2, '10. 
Eyanpaha. wakluwicakinkta hecinhan ohin- 
ni mikluwiyeya kinhan Wakan- 
tanka itokam nakun wiyeya ina- 
waji kta. Onkan he kape kin 
ee ohiwaye kta. Owasin woce- 
kiye on unkiciksuyapi kta^anpe- Takuwanjigji blaotanin kte 
cin wana iyehantu tka wamna- tu n a hanyetu owasin el. 
yanpi kin hena nahanrcin takuni J- H. Treetop cinca hoksila 
onaronmayanpi sni heon taku- wan hekta wi kin el kita. , 
ni sni. Tokata wi kin el taku I Inyanboslata el St. Mary oko- 
tona omniciye tantanhan egna- dakiciye kin w T anjigji woyazan 
kapi kin nayaronpi kte lo. Na yuhapi heon St. Mary okolakici- 
omniciye woecon kte cin he tukte ye yaonpi kin wocekiye el wica- 
ogna apiyapi kinhan wowarwala yeksuyapi waste, he wicayalapi 
ogna iklustanpi kta hecinhan he kin ee. 
nakeca. Winyan kin tona wo- ' owasin el oonkiciyapi na unkar- J. H. Wahacankayapi. Jennie Thompson itancan. 
Christine R. DeMarrias okihe. 
Sara Wanna wokagege awan'ka. 
Angela Lafromboise mazaska 
awanyaka. Harriett Pipiyan qa 
Mary Nelson wamnayanpi kin. 
Julia W. Lafromboise qa Jose- 
phine Lafromboise wayazanka 
awanyakapi. Rosie DeMarrias 
dowan itancan. Elizabeth Nel- 
son qa Eliza Plume wawokiyapi. 
Louisa Demarias tiyopa awan'ka. 
St. Mary's tonakiya yaunpi kin 
owasin nape ciyuzapi ye. 
Nitakodapi, 
Cristine B. De Marrias.